VOP B2B

OBCHODNÍ PODMÍNKY B2B

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

YOLOPET, SE

IČO: 07868880

DIČ: CZ07868880

se sídlem: Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H., vložka 2215         

kontaktní údaje:

e-mail: info@yolopet.cz

telefon: +420 771 148 058

web: www.yolopet.cz

(dále jen „prodávající“)

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.yolopet.cz

 

ČLÁNEK I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP) vydává YOLOPET, SE IČO: 07868880. Tyto VOP naleznete na stránkách www.yolopet.cz, konkrétně na odkazu https://www.yolopet.cz/vop-b2b/.  

 

 1. Tyto VOP se aplikují ve vztazích B2B, což znamená business-to-business. Jde o vztahy mezi Prodávajícím a jakoukoliv osobou, které Prodávající prodává zboží, která nevystupuje v uvedeném vztahu s Prodávajícím jako spotřebitel (dále jako Kupující).

 

 1. Všechna práva a povinnosti z nabídek, prodejů, dodávek zboží Prodávajícím a ze smluv se řídí těmito VOP. Uzavření smlouvy Kupujícím, stejně jakož i přijetí zboží Kupujícím, je považováno za bezvýhradné přijetí těchto VOP. Použití jakýchkoliv VOP Kupujícího je vyloučeno.

 

ČLÁNEK II.

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující objednává zboží zejména prostřednictvím objednávkového systému Prodávajícího na www.yolopet.cz. Ve výjimečných případech může Kupující objednávat též emailem na info@yolopet.cz nebo telefonicky na 771 148 058.

 

 1. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím.

 

 1. Potvrdí-li Prodávající objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek, má se za to, že je kupní smlouva uzavřena pouze v tomto částečném rozsahu.

 

 1. Nepotvrdí-li Prodávající objednávku písemně, má se za to, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy. Za písemnou formu se považuje i e-mail či jiný prostředek písemné elektronické komunikace.

 

 1. Kupní cena zboží je uvedena v objednávkovém systému Prodávajícího a též v ceníku, který Prodávající zašle Kupujícímu na jeho vyžádání. Kupující bere na vědomí, že Kupní cena se může v průběhu času měnit. Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za zboží, než byla uvedena v ceníku, v objednávkovém systému či jinak sdělena Kupujícímu je považováno za protinávrh a má za následek vznik kupní smlouvy až v případě akceptace tohoto protinávrhu Kupujícím.

 

 1. V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle potvrzení objednávky Prodávajícího.

 

 1. Prodávající má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, a to i bez udání důvodu.

 

ČLÁNEK III.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:

 

 1. a) množství skutečně dodaného zboží od množství sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o 20 %, Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží až pokud je mimo tuto toleranci

 

 1. b) při dodávce zboží do místa Kupujícího je zboží expedováno do 3 pracovních dnů od dne uzavření kupní smlouvy (s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 3. této smlouvy)

 

 1. c) veškeré dodávky zboží se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě

 

 1. Náklady spojené s dopravou zboží hradí Kupující dle ceníku, který je uveden v objednávkovém systému Prodávajícího a též v ceníku, který Prodávající zašle Kupujícímu na jeho vyžádání. To platí, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

 

ČLÁNEK IV.

PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Veškeré ceny se vždy rozumí s DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Kupní cena je splatná při převzetí zboží v případě platby na dobírku či při osobním vyzvednutí zboží Kupujícím u Prodávajícího.

 

 1. V případě platby bezhotovostním převodem Prodávající kupní cenu vyúčtuje fakturou. V takovém případě je Prodávající povinen zboží expedovat a dodat až po úplném uhrazení kupní ceny.

 

 1. Faktura za zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.

 

 1. K cenám zboží a služeb se účtuje DPH dle platných a účinných právních předpisů.

 

 1. Faktura je splatná do 7 dnů od jejího vystavení. Pokud Kupující neuhradí fakturu do data její splatnosti je upozorněn na zaplacení. Neuposlechne-li výzvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny objednávky po dobu trvání prodlení s úhradou faktury.

 

 1. V případě, že Kupující nepřevezme Prodávajícím dodávané zboží (a to zaslané jak na dobírku, tak po platbě bezhotovostním převodem), pak je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s expedicí a dopravou zboží a taktéž smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny objednávky.

 

 1. Ujednáním dle předchozích odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty.

 

 1. Kupující prohlašuje, že splňuje veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy pro obchodování se zbožím a že se při obchodním styku s Prodávajícím bude řídit těmito VOP a platnou legislativou a dále se zavazuje, že odškodní v plném rozsahu Prodávajícího v případě, že by Prodávajícímu vznikly jakékoliv náklady, výdaje, škoda či újma v souvislosti s nesplněním daňové povinnosti Kupujícího řádně a včas.

 

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží vždy až zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 

ČLÁNEK IV.

PLATNOST A ÚČINNOST VOP

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2022 a ruší bez dalšího předchozí VOP Prodávajícího a jejich platnost a účinnost není časově omezená.

 

 1. Je-li mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena individuální rámcová kupní smlouva, tak se smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí těmito VOP, byla-li rámcová kupní smlouva uzavřena před dnem účinnosti těchto VOP. Byla-li rámcová kupní smlouva uzavřena po dni účinnosti VOP, řídí se smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím rámcovou kupní smlouvu.
Zpět do obchodu